ارتقای بازی دیر به دیر صورت میگیره
کد جادویی نداره و این یه کم خسته‌ کنندس